ในการผลิตกระดาษจะต้องนำเส้นใยเยื่อไปตีให้แตกกระจายในน้ำ เพื่อให้เส้นใยมีพื้นที่ผิวในการประสานกันมากขึ้น โดยมีน้ำเป็นตัวกลางในการประสาน แต่เป็นการประสานแบบไม่ถาวร และเนื่องจากเส้นใยเยื่อเป็นมวลสารประเภทที่เข้ากับน้ำได้ดี ดังนั้นถ้าในอากาศมีความชื้นเพิ่มขึ้น เส้นใยเยื่อก็จะดูดซับความชื้นมาไว้กับตัวและจะเกิดการคลายตัว ซึ่งทำให้กระดาษเกิดการยืดตัวและความแข็งแรงของกระดาษลดลง ในทางกลับกันหากความชื้นในอากาศลดลง เส้นใยเยื่อก็จะคายความชื้นออกมา เป็นผลทำให้กระดาษหดตัว มีความแข็งและกรอบเพิ่มขึ้น และค่าความแข็งแรงบางค่าลดลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความชื้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการยืดหดตัวของกระดาษ ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพงานพิมพ์

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 11:35 น. )