ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าฮั่วเชียง ก่อตั้งขึ้นจากตระกูลแซ่เล่า โดยคุณนิวัฒน์ ปัญวณิช และคุณสุณี กุลสวัสดิ์ เรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า เล่า ฮั่วเชียง อู้ หัง กง ซี ตั้งอยู่เลขที่ 334-338 ถนนพลับพลาไชย ตำบลป้อมปราบศตรูพ่าย อำเภอป้อมปราบศตรูพ่าย จังหวัดพระนคร และต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2500 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท เล่าฮั่วเชียง จำกัด เลขที่ 38/2500 และได้ปรับเปลี่ยนเป็นเลขที่ 0105500000259

ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่เลขที่ 31/1,31/6,31/7 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 145,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน ชึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทำการค้ากระดาษ

ปัจจุบัน บริหารงานโดย

นางสาวดวงพร ปัญวณิช,นางสาวสรียา ปัญวณิช,นายภาณุวัฒน์ ปัญวณิช,นางรัชนี วังศิริไพศาล

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 15:54 น. )