สูตรการหาน้ำหนักกระดาษ เป็น กิโลกรัมต่อ 1 รีม ( 500 แผ่น)

กระดาษ 80 กรัม/ตารางเมตร คือ ความกว้าง 1 เมตร x ความยาว 1 เมตร ชั่งน้ำหนักได้ 80 กรัม น้ำหนัก (กรัม) = ความยาว (เมตร) x ความกว้าง (เมตร) x น้ำหนักพื้นฐาน (กรัม/ตารางเมตร) แปลงหน่วยจากเมตรเป็นนิ้ว 1 เมตร = 39.37 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว = 1/39.37 เมตร

 

กระดาษ 1 แผ่น   น้ำหนัก (กรัม) หาจาก

 ความยาว(เมตร) x 39.37 x ความกว้าง(เมตร) x 39.37 x แกรม(กรัม/ตารางเมตร)
                                 หารด้วย  39.37 x 39.37

 

กระดาษ 1 รีม ( 500 แผ่น)  น้ำหนัก(กรัม) หาจาก

ความยาว(เมตร)x39.37xความกว้าง(เมตร)x39.37x แกรม(กรัม/ตารางเมตร)x500
                                 หารด้วย  39.37 x 39.37

 

1 กิโลกรัม เท่ากับ 1000 กรัม

น้ำหนักกระดาษ 1 รีม : 500 แผ่น ( กิโลกรัม)

= ความยาว(เมตร) x 39.37 x ความกว้าง(เมตร) x 39.37 x แกรม (กรัม/ตารางเมตร) x 500
                                 หารด้วย  39.37 x 39.37 x 1000

 

= ความยาว(เมตร) x 39.37 x ความกว้าง(เมตร) x 39.37 x แกรม (กรัม/ตารางเมตร) x 500
                                           หารด้วย     3100

 

= ความยาว(นิ้ว) x ความกว้าง(นิ้ว) x แกรม (กรัม/ตารางเมตร)
                             หารด้วย  3100

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 11:52 น. )