Home กิจกรรมของบริษัท กิจกรรมบริษัท สัมนากลุ่มประจำปี 2552
PAPER KNOWLEDGE

ความเป็นมาของกระดาษ     กระดาษเท่าที่มีจารึกไว้ ชาวอียิปย์โบราณ ได้ทำกระดาษจากต้นกกน้ำชนิดหนึ่งชื่อต้น ปาปิรุส จากลุ่มแม่น้ำไนท์ โดยฝานเป็นแผ่นบาง แล้วนำมาเขียน เมื่อประมาณราว 5,000 ปีมาแล้ว ชึ่งคำว่า PAPER ก็มาจากชื่อของต้นหญ้า Papyrus นั่นเอง แต่อีก 3,000 ปีต่อมา ผู้ผลิตกระดาษที่แท้จริงคือชาวจีน ชื่อ Ts'ai Lun โดยได้ทำกระดาษจากเส้นใยของเศษผ้า และเศษวัชพืชต่างๆมาต้มเพื่อทำเยื่อกระดาษ และต่อมาก็ได้มีการทำกระดาษขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก 

กิจกรรมของบริษัท - สัมนากลุ่มประจำปี 2552
กิจกรรมบริษัท
p1050881
p1050881
Image Detail
p1050889
p1050889
Image Detail
p1050891
p1050891
Image Detail
p1050895
p1050895
Image Detail
p1050896
p1050896
Image Detail
p1050898
p1050898
Image Detail
p1050903
p1050903
Image Detail
p1050904
p1050904
Image Detail
p1050908
p1050908
Image Detail
p1050910
p1050910
Image Detail
p1050913
p1050913
Image Detail

 

จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery